Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Online diensten

Aanvaarding van de voorwaarden

De website verschaft toegang, voor strikt professionele doeleinden, tot een aantal betaaldiensten.

Door het bestelformulier voor deze diensten in te vullen of te valideren, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling of bij de hernieuwing ervan, zoals ze voorkomen op de website van de Embuild Oost-Vlaanderen.

Embuild Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht voor de aanvraag tot abonnement te onderzoeken en desgevallend te weigeren, zonder dat zij hierover rekenschap moet afleggen.

Abonnement op de online diensten

Duur van het abonnement

De abonnementen op de voormelde diensten zijn een jaar geldig vanaf de bevestiging van de bestelling door Embuild. Aan het einde van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend hernieuwd voor een jaar tegen de voorwaarden die op dat ogenblik gelden, behalve bij opzegging via een per post aangetekende zending, minstens een maand voordat de dienst verstrijkt. De opzegging geeft in geen geval recht op enige terugbetaling, zelfs gedeeltelijk, van het reeds voldane bedrag.

Persoonlijk abonnement

Deze abonnementen zijn strikt persoonlijk en uitsluitend voor exclusief gebruik door de gebruiker.

In dat verband zijn de identificatiecode en het wachtwoord waarmee de gebruiker zich bekendmaakt om op de diensten van Embuild een beroep te doen, persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Hij verbindt zich ertoe deze niet aan derden mee te delen en Embuild Oost-Vlaanderen onmiddellijk te verwittigen van elk ongeoorloofd gebruik.

Elke schending van deze verplichtingen leidt tot de onmiddellijke opheffing van elke dienst online en tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs van het abonnement, voor zover geen grotere schade kan worden bewezen.

Embuild Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht voor de identificatiecode of het wachtwoord te wijzigen of de wijziging ervan op te leggen.

Schorsing en opzegging van het abonnement

Embuild Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht voor haar verplichtingen te schorsen of het abonnement van rechtswege onmiddellijk op te zeggen, zonder vergoeding en zonder andere formaliteit dan een per post aangetekende kennisgeving, in de volgende gevallen:

  • wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt
  • bij overmacht

Bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant, is deze aan Embuild Oost-Vlaanderen een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs van het abonnement verschuldigd, voor zover geen grotere schade kan worden aangetoond.

Sluiting van de overeenkomst

De medewerkers, handelsafgevaardigden, agenten of tussenpersonen van de klant worden onweerlegbaar verondersteld te beschikken over het vereiste mandaat om hem te verbinden.

Embuild Oost-Vlaanderen is verbonden door de bestelling vanaf de toezending van een ontvangstbewijs dat bevestigt dat zij aanvaardt deze uit te voeren.

Embuild Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om aan de bevestiging van de bestelling andere voorwaarden te koppelen.

Voorts behoudt zij zich het recht voor de bestelling te schorsen of te weigeren in de volgende gevallen:

  • onvolledige of onjuiste bestelbonnen
  • onvolledige of onjuiste bestelbonnen
  • niet-betaling van vorige diensten
Prijzen

De prijzen van de abonnementen op de diensten online zijn in euro en zonder btw, tenzij anders vermeld.

Embuild Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De diensten worden echter steeds gefactureerd op basis van de tarieven die golden op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling of van de hernieuwing van het abonnement.

Betaling

De abonnementsprijs is op de vervaldag van de factuur betaalbaar op de rekening van Embuild Oost-Vlaanderen.

Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van 25 euro, en met een verwijlinterest van 12% per jaar vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling, ongeacht alle andere uitgaven en gerechtskosten

Bovendien, in geval van niet-betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, behoudt Embuild Oost-Vlaanderen zich het recht voor de rechtstreekse toegang tot de bestelde diensten te schorsen tot aan de volledige betaling.

Levering

De diensten zijn online rechtstreeks toegankelijk op de browser van de klant na bevestiging, door Embuild Oost-Vlaanderen, van de aanvaarding van de bestelling.

De dienstverlening doet uitsluitend een middelenverbintenis ontstaan voor Embuild Bouw Oost-Vlaanderen, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis.

Bezwaren

Elk bezwaar omtrent de factuur moet per aangetekende brief worden gericht aan Embuild Oost-Vlaanderen binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn is geen enkel bezwaar meer ontvankelijk.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de volgende link en maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, storingen of onderbreking van de toegang tot haar website om technische redenen, zoals onderhoud, of om enige andere reden.

Embuild Oost-Vlaanderen verleent alleen diensten online en is niet verantwoordelijk voor de levering van de communicatienetwerken en van het materieel dat de toegang tot de databanken mogelijk maakt.

Geschillen en toepasselijk recht

Indien een van de punten van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal het als ongeschreven worden beschouwd en de nietigheid van de andere bedingen niet teweegbrengen.

Elk geschil betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het gebruik van de website en/of van de op de site aangeboden diensten, wordt exclusief geregeld door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

Contact

Voor elke inlichting, verzoek of vraag is Embuild Oost-Vlaanderen ter beschikking per e-mail: oost-vlaanderen@embuild.be

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is op basis van het Wetboek Economisch Recht enkel van toepassing bij verkopen op afstand aan consumenten. Gezien de vzw Embuild Oost-Vlaanderen haar producten aanbiedt in een B2B omgeving, geldt er voor de verkoper geen afdwingbaar herroepingsrecht.