Overslaan en naar de inhoud gaan

Economische werkloosheid bij bedienden: een leidraad

Economische werkloosheid bij bedienden: een leidraad

Heb je onvoldoende werk voor jouw bedienden, dan kan je een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen indienen.

Alle informatie om een aanvraag te doen, is op de website van de RVA en FOD WASO terug te vinden. Omdat de informatie die je daar terugvindt zeer volledig is, is ze ook zeer uitgebreid. Met deze leidraad loodsen we je doorheen de belangrijkste onderwerpen.

Belangrijk om te weten: als je de aanvraag opstart, duurt het minimaal 3 weken vooraleer je een bediende werkloos kan stellen om economische redenen.

In deze leidraad begeleiden we je doorheen:

 1. de voorwaarden om een tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen aanvragen
 2. het wettelijk kader
 3. de aanvraagprocedure
 4. het bedrag van het supplement ten laste van de werkgever
 5. de maximumduur van de schorsing
 6. overige informatie

1. De voorwaarden om een tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen aanvragen

Je moet voldoen aan de preliminaire voorwaarden.

Dat je voldoet aan deze voorwaarden toon je aan via RUBRIEK III van het formulier C106A. De mogelijkheden zijn:

 1. minstens 10% daling van de omzet;
 2. minstens 10% tijdelijke werkloosheid;
 3. minstens 10% daling van de productie of van de bestellingen;
 4. erkenning door de minister van Werk: Aanvraagformulier erkenning door de minister van Werk, zie ook de website van de FOD WASO.

Tip: we raden aan het formulier in te vullen terwijl je het infoblad E54 van de RVA hebt open staan voor de verduidelijkingen.

2. Het wettelijk kader (RUBRIEK II - formulier C106A)

Het gebruik van de schorsing bedienden ingevolge werkgebrek moet voorzien zijn in:

 • een sectorale cao;
 • een ondernemings-cao;
 • of een goedgekeurd ondernemingsplan.

Er is geen sectorale cao voorzien in de bouw maar n.a.v. de coronacrisis hebben de sociale partners Cao nr. 159 gesloten voor de periode 01.01.2022-30.06.2023. Dit geeft ondernemingen de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden in te voeren, zonder dat daarvoor nog een cao op sector- of ondernemingsniveau moet worden afgesloten.

Wil je van deze vorm van tijdelijke werkloosheid graag voor onbepaalde duur kunnen genieten dan raden we toch aan om een ondernemingsplan op te maken en als einddatum ‘onbepaalde tijd’ te vermelden bij punt 10.

Je kan ten vroegste 3 weken na het versturen van het formulier C106A gebruikmaken van de economische werkloosheid voor bedienden

3. De aanvraagprocedure

Zie infoblad E55 van de RVA voor alle informatie en verduidelijkingen.

 
3.1 Versturen van het formulier C106A met eventueel het ondernemingsplan

Maak je gebruik van een cao? Dan stuur je het formulier aangetekend op naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA.

Maak je gebruik van een ondernemingsplan? Dan moet je samen met een gemotiveerde aanvraag en het formulier C106A bij aangetekend schrijven worden overgemaakt aan de directeur-generaal van de algemene directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, die het ondernemingsplan ter beslissing voorlegt aan de Commissie.

De Commissie neemt binnen de 2 weken een beslissing op basis van volgende criteria:

 • Is de onderneming in moeilijkheden?
 • Voldoet het ondernemingsplan aan alle wettelijke bepalingen?
 • Leidt de toepassing van het ondernemingsplan tot het vermijden van ontslagen?

De gemotiveerde beslissing wordt overgemaakt aan de onderneming en de RVA.

 
3.2 Versturen van de elektronische kennisgeving

Ten vroegste 14 dagen na verzending van het formulier C106A, waaruit blijkt dat uw onderneming aan de preliminaire voorwaarden voldoet, kan je een elektronische mededeling "schorsing bedienden ingevolge werkgebrek" versturen.

De elektronische mededeling moet ten minste zeven kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag gebeuren. De dag van de kennisgeving en de eerst voorziene werkloosheidsdag zijn niét inbegrepen in deze termijn.

 
3.3 Mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA

Je moet elke maand, voor elke bediende die je tijdelijk werkloos stelt, aan de RVA de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand meedelen.

Je moet deze mededeling elektronisch versturen:

 • ofwel de eerste dag van de effectieve schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • ofwel de volgende werkdag (*); 
 • ofwel, indien je met zekerheid weet dat de bediende werkloos zal zijn, ten vroegste de vijfde werkdag (*) voorafgaand aan de eerste effectieve werkloosheidsdag.  De elektronische toepassing aanvaardt de mededeling indien ze uiterlijk de zevende kalenderdag die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag is verstuurd.

(*) Onder ‘werkdag’ worden alle dagen van de week verstaan met uitzondering van het weekend, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen.

 
3.4 Kennisgeving aan de bedienden

Doe je ten minste zeven kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag. De dag van de kennisgeving en de eerst voorziene werkloosheidsdag zijn niét inbegrepen in deze termijn.

 • via affichering op een goed zichtbare plaats in de onderneming;
 • ofwel via een geschreven kennisgeving aan de bediende. Deze individuele kennisgeving is vooral bedoeld voor bedienden die op het ogenblik van de aanplakking in de onderneming afwezig zijn (bv. ten gevolge van ziekte of verlof), zodat ook zij tijdig op de hoogte gebracht worden van de geplande regeling van tijdelijke werkloosheid.

4. Bedrag van het supplement ten laste van de onderneming

Het supplement moet minstens gelijkwaardig zijn aan deze toegekend aan arbeiders die bij dezelfde werkgever tijdelijk werkloos zijn ingevolge werkgebrek.

Supplement voor de arbeiders in PC 124:

Beroepscategorie Barema Dagbedrag in euro
Tot en met uurloon CAT I A 6,34
Tot en met uurloon CAT IA B 6,66
Tot en met uurloon CAT II C 7,63
Tot en met uurloon Cat IIA D 8,02
Tot en met uurloon CAT III E 10,08
Hoger dan uurloon CAT III F 10,85

5. Maximumduur van de schorsing

Combinaties zijn mogelijk. Je hoeft niet aaneensluitend te schorsen maar zorg dan dat je elektronische kennisgeving overeenkomt zodat je geen weken "verliest".

Aard van de regeling Maximumduur van de regeling (per kalenderjaar)
Volledige schorsing 16 kalenderweken
Gedeeltelijke schorsing (minimum 2 arbeidsdagen per week) 26 kalenderweken
Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.
Els Van Heck

Els Van Heck

Manager dienstverlening en personeelsbeleid

09 244 45 03 · 0474 98 92 23

Stuur Els een mail