Overslaan en naar de inhoud gaan

Hebben je werknemers recht op een koopkrachtpremie in 2023?

Hebben je werknemers recht op een koopkrachtpremie in 2023

Moet je een koopkrachtpremie toekennen aan je werknemers? Dan moet je dit doen vóór het einde van het jaar.

Update: termijn uitbetaling verlengd

De koopkrachtpremie had normaliter ten laatste eind 2023 moeten uitbetaald worden, maar de regering besliste in december 2023 om de termijn met drie maanden te verlengen. Uiterlijk 31 maart 2024 moet deze uitbetaald worden.


 

Wat is de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie is een eenmalige voordelige premie die je kan toekennen aan je werknemers wanneer je onderneming in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald (KB van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie).

De premie wordt toegekend op papieren drager of in elektronische vorm (bijvoorbeeld op de kaart die men reeds heeft voor het toekennen van de ecocheques).

Wanneer je de voorwaarden respecteert is de koopkrachtpremie vrijgesteld van belastingen en de normale RSZ-bijdragen. Er is wel een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 16,5%

Hoeveel kost me die koopkrachtpremie als werkgever?

In de tabel hieronder vind je terug wat er sectoraal is afgesproken voor PC 124 en PC 200. In het geval van een cao op ondernemingsvlak of een schriftelijke individuele overeenkomst, bedraagt het maximale bedrag 750 euro.

Wanneer je de voorwaarden respecteert is de koopkrachtpremie vrijgesteld van belastingen en de normale RSZ-bijdragen. Er is wel een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 16,5%. De premie en de bijzondere RSZ-bijdrage zijn fiscaal aftrekbaar.

Er werden sectorale cao’s gesloten voor onder meer:

 • PC 124: toe te kennen in december 2023 (cao van 26.06.2023, registratienr. 181688)
 • PC 200: toe te kennen uiterlijk op 31.12.2023 (cao van 06.07.2023, registratienr. 181579)
 • PC 149.01: toe te kennen uiterlijk op 15.12.2023 (cao van 16.10.2023 , registratienr. 183582)

De koopkrachtpremie kan besteed worden tot 31 december 2024.

Betaal je die premie uit in 2024?
Het KB van 23.04.2023 betreffende de koopkrachtpremie voorziet enkel een sociale en fiscale behandeling wanneer de koopkrachtpremie wordt toegekend in 2023.

Wie komt in aanmerking voor die koopkrachtpremie?

Naar aanleiding van de sectoronderhandelingen werden voor zowel de arbeiders in PC 124 en PC 149.01, en bedienden in PC 200 een koopkrachtpremie toegekend onder specifieke voorwaarden. 

Wanneer je meer wil toekennen dan wat bepaald is in de sectorale cao (PC 124 en PC 200) dan raden we aan om een cao op ondernemingsvlak te sluiten of met individuele overeenkomsten. Let op, je kan geen koopkrachtpremie individueel toekennen.

Ook voor het PsC 149.01 werd er een akkoord gesloten, waarbij de koopkrachtpremie uiterlijk op 15 december 2023 moet toegekend worden.

PC 124

De werkgevers die een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald moeten een koopkrachtpremie toekennen aan hun arbeiders. Onder “winst in 2022” wordt hierna bedoeld de bedrijfswinst van het boekjaar 2022 (code 9901 op de jaarrekening) en dit op het niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE). Indien het boekjaar niet overeenstemt met een kalenderjaar, wordt gekeken naar de winst gerealiseerd in het boekjaar dat afsluit in 2022.

Definitie hoge winst

Een onderneming heeft hoge winst behaald als de winst in 2022 hoger is dan ten minste 1,15 keer de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren en lager dan 1,5 keer deze gemiddelde winst bedraagt (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde).

Definitie uitzonderlijk hoge winst

Een onderneming heeft een uitzonderlijk hoge winst behaald als de winst in 2022 ten minste hoger is dan 1,5 keer de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde).

Bedrag van de koopkrachtpremie

Bij een hoge winst:

 • 250 euro als de winst in 2022 hoger is dan ten minste 1,15 keer de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren;
 • 500 euro als de winst in 2022 hoger is dan ten minste 1,25 keer de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren

 

Bij een uitzonderlijk hoge winst: 750 euro

De som van de uit te keren premies mag slechts maximaal 15% van de winst in 2022 bedragen. Indien de som van de premies dit percentage zou overstijgen, worden de individuele premies pro rata verminderd.

Modaliteiten

De koopkrachtpremie wordt toegekend in de loop van de maand december 2023 aan de arbeiders die op dat ogenblik in dienst zijn. De koopkrachtpremie wordt aan de betrokken arbeiders pro rata toegekend op basis van het aantal effectieve gewerkte dagen in het kalenderjaar 2022 (ratio: aantal effectief gewerkte dagen/219). Voor deeltijdse arbeiders wordt de premie berekend op basis van het aantal effectief gewerkte uren in 2022 (ratio: aantal effectief gewerkte uren/1752). De door de onderneming reeds toegekende koopkrachtpremie wordt in rekening gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

PC 200

De werkgevers die een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald in 2022 moeten een koopkrachtpremie toekennen aan hun bedienden.

Definitie hoge winst

Er zijn twee cumulatieve voorwaarden:

 • de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 is minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019- 2021
 • de operationele bedrijfswinst in 2022 (code 9901) maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022

 

Definitie uitzonderlijk hoge winst

Er zijn twee cumulatieve voorwaarden:

 • de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 is minstens 2x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021;
 • de operationele bedrijfswinst in 2022 (code 9901) omvat minstens 5% van het balanstotaal in 2022.


Het vervullen van de voorwaarden wordt beoordeeld op het niveau van de juridische entiteit en dient op autonome wijze te zijn behaald; niet door bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een fusie of overname.

Met 2022 wordt verwezen naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, wordt verwezen naar het boekjaar dat afsluit in 2022.

Bedrag van de koopkrachtpremie

Bij een hoge winst:

 • 125 euro indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is
 • 250 euro indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,50x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is

 

Bij een uitzonderlijk hoge winst: 375 euro

Modaliteiten

De premie wordt betaald aan de bedienden die op 31 oktober 2023 in dienst zijn, mits een anciënniteit in de onderneming van minstens 1 maand, en dit a rato de prestaties die tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 zijn verricht en daarmee worden gelijkgesteld (overeenkomstig de sectorale CAO inzake de eindejaarspremie).

De periodes van tijdelijke werkloosheid corona worden in deze premie eveneens gelijkgesteld met effectieve prestaties. Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 31 oktober 2023.

Een koopkrachtpremie, die reeds werd toegekend op het niveau van de onderneming, wordt in mindering gebracht van de hoger vermelde bedragen. De koopkrachtpremie wordt uitgereikt op uiterlijk 31 december 2023. Een schriftelijke communicatie zal door de werkgever worden gericht aan de syndicale delegatie of, bij gebrek, aan de bedienden omtrent de toekenning van de premie uiterlijk op 15 november 2023.


Je kan het volledige dossier over de koopkrachtpremie lezen in het recent uitgegeven septembernummer van ons ledenmagazine De Oost-Vlaamse Aannemer.

Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover? Contacteer onze adviseurs.

Stel je vraag aan de sociaaljuridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".