Overslaan en naar de inhoud gaan

Hou je bewijsstukken klaar als je gebruikmaakt van het fiscaal voordeel bij lonen

Bewijsstukken als je gebruikmaakt van het fiscaal voordeel bij ploegenarbeid

Zowel bij overuren als bij ploegenarbeid geniet je als werkgever van een mooi fiscaal voordeel. Als je van dit voordeel wil genieten dan horen daar administratieve verplichtingen bij. Onderstaande gegevens dien je ter beschikking te houden van de belastingadministratie.

Bewijsstukken fiscaal voordeel bij ploegenarbeid

De werkgever die aanspraak wenst te maken op de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid, draagt de bewijslast ervan.

Hij moet het bewijs kunnen leveren van de feitelijke elementen die aanleiding geven voor de vrijstelling. Registratie op de werven is daarbij een mogelijk bewijsmiddel.

Sinds 1 april 2022 moet de maandelijkse nominatieve lijst volgende gegevens bevatten:

 • de volledige identiteit; 
 • het aantal effectief gepresteerde arbeidsuren waarin in ploegverband werken in onroerende staat op locatie werden verricht;
 • in voorkomend geval, het aantal uur waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, werken in onroerende staat op locatie zou hebben verricht, en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald;
 • het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren;
 • in voorkomend geval het totale aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald;
 • de identificatie van de locatie of locaties waar de werknemer in ploegverband de werken in onroerende staat op locatie heeft verricht; 
 • het bedrag van de belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen; 
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing; 
 • het bedrag van het betaalde of toegekende bruto-uurloon, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage. 

De fiscus stelt hiervoor geen specifiek formulier ter beschikking maar geeft alleen een opsomming van te vermelden gegevens. Daarop heeft Embuild een model van maandelijkse nominatieve lijst uitgewerkt voor zijn leden.

 

Bijkomend moet ook voor elke locatie waar in ploegverband de werken in onroerende staat worden verricht, het bewijs ter beschikking van de administratie dat: 

 • ofwel de werkmelding bij de RSZ werd gedaan; 
 • ofwel dat geen aanmelding vereist was. 

 

Bewijsstukken bij fiscaal voordeel overwerk (ook KB 213)

Men moet een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie houden met daarin, voor elke werknemer:

 • de volledige identiteit;
 • het aantal uren overwerk dat  recht geeft op een wettelijke overwerktoeslag (overuren en KB 213);
 • de berekeningsgrondslag van deze overwerktoeslag;
 • de periode van het jaar gedurende dewelke die werknemer overwerk heeft gepresteerd.

Een groot deel van de bewijsstukken kan u bij uw sociaal secretariaat opvragen maar ook uw werfmeldingen en werfplanning dient u zorgvuldig bij te houden.


Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover?