Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe asbestregels op de arbeidsplaats vanaf 9 maart 2023

Nieuwe asbestregels op de arbeidsplaats vanaf 9 maart 2023

In het Staatsblad van 27 februari 2023 is een Koninklijk Besluit verschenen dat strengere regels vastlegt in verband met asbest op het werk.

De voornaamste wijzigingen hebben onder meer betrekking op:

  • het opmaken en actualiseren van de asbestinventaris
  • de werkwijze bij monstername door de inventariseerder
  • luchtmetingen volgens een uitgewerkte monsternamestrategie
  • en bijkomende preventiemaatregelen voor het werken via de techniek van de hermetische zone

Titel 3 van Boek VI van de Codex Welzijn verplicht werkgevers al vele jaren  tot het opmaken van een inventaris van alle asbesthoudende materialen in gebouwen waar personeel wordt tewerkgesteld, net als in de aan de werknemers ter beschikking gestelde arbeids- en beschermingsmiddelen. Het nieuw KB voert een verplichting in tot jaarlijkse update van het document.

“De inventaris dient jaarlijks geactualiseerd, alsook na elke gebeurtenis of actie die aanleiding geeft tot een verandering in de toestand van het aanwezige asbesthoudend materiaal, na verwijdering van asbesthoudend materiaal, evenals na detectie van asbesthoudend materiaal dat niet in de inventaris is vermeld.″

Net als voor de oorspronkelijke inventaris, moeten bij elke update, zowel de preventieadviseur als de arbeidsarts hun schriftelijk advies geven, dat vervolgens dient voorgelegd aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (indien aanwezig).


» Opleiding rond asbestverwijdering nodig? Check ons opleidingsaanbod

Aan het artikel over het verplicht opmaken van een destructieve asbestinventaris (nodig vóór het uitvoeren van sloopwerken, asbestverwijderingswerken of andere werken die de blootstelling aan asbest zouden kunnen veroorzaken) werd nu toegevoegd dat de werkgever-opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk is (dus de exploitant van de gebouwen waarin hij personeel tewerkstelt).

In een nieuwe bijlage bij Art. VI.3-5 wordt bepaald hoe voortaan monsters moeten worden genomen. Ze bevat onder andere een lijst van materiaal waarover de inventariseerder moet beschikken om representatieve stalen te kunnen nemen, om “kruisbesmetting” tussen monsters te voorkomen, de omgeving niet te contamineren en om zichzelf te beschermen. Deze lijst is echter niet limitatief. Indien de risicoanalyse dit aangeeft, kan extra uitrusting noodzakelijk zijn.

De aannemer is voortaan verplicht de werken stil te leggen als hij stuit op materialen die asbest zouden kunnen bevatten

Werf stilleggen

Maar het KB bevat nog een aantal bijkomende bepalingen die een verregaande invloed zouden kunnen hebben op de continuïteit van de werf. Zo is de aannemer voortaan verplicht de werken stil te leggen als hij stuit op materialen die wel eens asbest zouden kunnen bevatten. De opdrachtgever moet aan de aannemers dan weer de nodige asbestinfo ter beschikking stellen, net om blootstelling aan asbest te vermijden.

Voorts voert het zopas gepubliceerde Koninklijk Besluit ook het uitvoeren van luchtmetingen in volgens een monsternamestrategie die dient opgesteld door het tussenkomende erkend labo en met informatieplicht aan de preventieadviseur-arbeidsarts en (indien aanwezig) het Comité PBW. Ook de specifieke preventiemaatregelen bij het werken in de hermetische zone worden aangescherpt. Zo dient er voortaan gezorgd voor permanent visueel contact, door het aanbrengen van “kijkvensters” in de hermetische afsluiting of eventueel door het plaatsen van camera’s. Bovendien moeten er nu ook dagelijks metingen worden uitgevoerd binnen de zone.


Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover? Neem dan contact met me op.

Stel je vraag aan onze adviseur

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".