Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociale bijdragen 1e kwartaal 2021 en S-waarden bouw voor januari

Calculate with smartphone

De sociale bijdragen op de lonen van de werknemers voor het 1e kwartaal 2021 ondergaan enkele wijzigingen ten opzichte van het vorige kwartaal.

De belangrijkste wijziging betreft de sectorale bijdragen voor de arbeiders (PC 124). Eind oktober kwamen de sociale partners van de sector overeen om de forfaitaire bijdrage aan Constructiv in 2021 tijdelijk te verlagen met 30 euro per kwartaal en per arbeider. Deze tijdelijke verlaging maakt deel uit van de maatregelen die de sector genomen heeft om de impact van de coronacrisis voor de arbeiders en de werkgevers te beperken.

De andere wijziging betreft de algemene sociale bijdragen en geldt voor alle werknemers (arbeiders en bedienden). Het betreft de jaarlijkse herziening van de bijdragen verschuldigd aan het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. Voor de klassieke taken blijven de bijdragevoeten ongewijzigd in 2021, maar voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid stijgt de bijdrage van 0,09% naar 0,14% (nog te verhogen met 0,01% loonmatigingsbijdrage).

Vermelden we nog dat, wat de algemene bijdragen betreft, de bijdrage voor de financiering van het Asbestfonds (0,01%) enkel in het 1e en 2e kwartaal van het jaar verschuldigd is en dus ten opzichte van het vorige kwartaal opnieuw moet betaald worden.

Invloed op S-waarden

Het geheel van deze wijzigingen heeft zijn invloed op de S-waarden bouw (PC 124) voor januari. De-S-waarde is de parameter van de loonkostontwikkeling gebruikt in prijsherzieningsformules. Gezien enerzijds de wijzigingen een daling van de sociale lasten voor de bouwvakarbeiders meebrengen en anderzijds er geen loonindexering voor hen geweest is op 1 januari (negatieve index die verrekend wordt in het volgende kwartaal), dalen de S-waarden bouw met 0,3 à 0,4% (afhankelijk van de categorie en het personeelsaantal) ten opzichte van het vorig kwartaal.

Begin februari zullen de S-waarden opnieuw worden aangepast. Dan wordt de verhoging van de tussenkomst in de verplaatsingskosten door de aanpassing van de treintarieven op 1 februari verrekend in de sociale lasten.

Je kan de tabellen met de sociale lasten (PC 124) en de S-waarden bouw raadplegen op de website.